دیدن مارمولک در خواب چه تعابیری دارد؟

جامع ترین و کامل ترین تعبیر خواب مارمولک

آنلی بیتون م‏یگوید :
اگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید .
اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، نشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد .

اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد .

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب مارمولک : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

یک مارمولک را می کشید : پولی را که از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

یک مارمولک را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

تعبیر خواب ابن سیرین

محمد ابن سیرین کیست ؟
ابوبکر محمد بن سیرین (33 ق. در بصره – 9 شوال 110 ق. بصره) از نامدارترین خواب‌گزاران مسلمان در سده‌های میانه بود.
پیشه او بزازی بود و از تابعین مشهور است. تابعین افرادی هستند که پیامبر اسلام را ندیده ولی با اصحاب او معاشرت داشته‌اند.
جمال الدین بدیع الزمان ابوالفضل جیش بن ابراهیم تفلیسی ( 629 ق) کتاب کامل‌التعبیر ابن سیرین را به فارسی نگاشته‌است.
ابن سیرین پس از طی مقدمات علوم، به سفر روی آورد و در شهرهای مختلف سرزمین عربستان همچون مکه، کوفه و همچنین در تیسفون به گردآوری حدیث پرداخت.
وی همچنین درمدت چهار سال اقامتش در دمشق به بازرگانی اشتغال داشت.
در صحاح ششگانه اهل سنت از ابن سیرین به عنوان فقیهی صاحب رای یاد شده.
او همچنین در میان رجالیون از افراد ثقه‌است. از ابن سیرین دست‌نوشته‌هایی به جای مانده‌است که از میان آنها می‌توان به الحیوان جاحظ اشاره کرد

/ کوکا