برای شخصی که از افسردگی رنج میبرد پیدا کردن یک درمان جایگزین دارویی میتواند به مانند معجزه باشد درمانی که عوارض و اثرات جانبی دارو را نداشته باشد و در عین حال بتواند روند بهبود افسردگی را راحت تر از دارو طی کند.